Petícia za zmenu dvoch zákonov

8. 8. 2014

V tejto sekcii Vás budeme informovať o vývoji v inej petícii, veľmi úzko vo svojej podstate súvisiacej s Petíciou za dokončenie procesu odluky cirkví od štátu.

Ide o petíciu/žiadosť za zmenu dvoch zákonov vo verejnom záujme, s ktorou sa predseda petičného výboru petície pre vyhlásenie referenda za dokončenie procesu odluky cirkví od štátu Štefan Sládeček obrátil na osem výborov NR SR a tiež na predsedu NR SR, avšak predmetná petícia bola prostredníctvom tých 8 výborov a predsedu NR SR adresovaná, resp. mala byť doručená všetkým 150 poslancom NR SR s cieľom, aby práve oni naplnili svoj poslanecký sľub, ktorý je v podstate nad všetkými zákonmi SR.

Cieľom petície je zmena dvoch zákonov a za odstránenie zásadných nedostatkov v ustanoveniach zákona č. 357/2004 Z.z. v znení zákona č. 545/2005 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a taktiež v znení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to spoločne v prvom rade za eliminovanie pretrvávajúceho rizika vzniku veľkých škôd na verejnom majetku v prípade všetkých obcí Slovenskej republiky v dôsledku beztrestnosti konania poslancov obecných zastupiteľstiev dokonca i v prípade ich konania proti verejnému záujmu.

Petícia obsahovala už spomínané oslovenie jednotlivých 8 výborov a obdobne aj predsedu NR SR, pričom každý z listov v prílohách obsahoval po jednom exemplári pre každého z poslancov - členov výboru Znenie samotnej petície za zmenu dvoch zákonov spoločne s odôvodnením petície za zmenu dvoch zákonov a taktiež s CD nosičom, obsahujúcom scan množstva podkladov/dôkazov o snahe Š. Sládečka vyriešiť problém s výkonom funkcie poslancov Obecného zastupiteľstva. 

Podľa obsahu listu Kancelárie NR SR zo dňa 11.6. 2014 bola predložená petícia prijatá ako spĺňajúca podmienky zákona o petičnom práve a na základe toho bola pridelená na prerokovanie dvom výborom NR SR, a to Ústavno-právnemu výbrou NR SR a Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.