Prečo som sa na to dal?

4. 8. 2014
Prečítane: 636x
Diskusia:

Už po prvých dňoch, resp. hodinách od odštartovania Petície za dokončenie procesu odluky cirkví od štátu som musel na FunPage pre túto petíciu vysvetlovať, prečo som sa pustil do organizovania tejto petície.

Vtedy to bolo najmä z toho dôvodu, že pre prvú etapu zbierania podpisov poskytla miesta svojich predvolebných mítingov Strana občianskej ľavice (SOĽ).

Preto sa budem snažiť neopakovať všetky moje dôvody, resp. argumenty a uvediem iba ten hlavný, ktorým vtedy v období mesiacov marec až apríl 2014 bola moja osobná konfrontácia so závažnými problémami obyčajného/radového občana SR, vyplývajúca z unáhlených a nedotiahnutých retroaktívnych zásahov do právneho poriadku SR po novembri 1989. Zásahov, ktorých cieľom bolo zmiernenie krívd, spôsobených konaním orgánov štátu v nejakom období minulého storočia (alebo od roku 1938 alebo od roku 1948).

V dôsledku unáhlenosti dotknutých zmien zákonov máme ešte aj dnes po 25 rokoch od novembra 1989 v našej krásnej krajine tak trošku absurdný stav, zasahujúci negatívne do života mnohých občanov SR, ktorí nemali s konaním štátu ani po roku 1938 a ani po roku 1948 nič spoločné. Pripomeniem iba niektoré absurdity.

  1. Zrušili sme síce po novembri 1989 štátne/spoločné vlastníctvo majetku väčšieho rozsahu a umožnili sme vlastniť väčší majetok aj fyzickým a/alebo právnickým osobám, ale v ustanoveniach mnohých zákonov, stále platných z obdobia existencie výhradne štátneho vlastníctva, existuje veľké množstvo platných častí/ustanovení, ktoré akoby poznali iba štátne/spoločné vlastníctvo.
  2. Majitelia majetku, nadobudnutého po novembri 1989 sa ešte aj dnes stretávajú s obmedzeniami pri nakladaní so svojim majetkom, spôsobenými nedotiahnutými zásahmi do právneho poriadku SR, v ktorom sú podľa niektorých zákonov ešte aj dnes nadraďované záujmy možných reštituentov, a to aj niektorých cirkví.
  3. Rýchlo prijaté zákony s vrátením majetku pôvodným vlastníkom a najmä cirkvám (ktoré ich v mnohých prípadoch ani formálne nevlastnili) spôsobili nedoriešenie vzťahov k užívateľom navrátených nehnuteľností do novembra 1989. Problémy okolo bytov s regulovaným nájomným alebo pozemkov, ktoré niekto užíval v dobrej viere a investoval do nich veľa rokov života, sú ešte aj dnes predmetom hľadania riešenia.
  4. Bola síce zrušená kontrola štátu nad duchovnými podľa § 7 zákona č. 218/1949 Sb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom, ale ich financovanie zostalo a stále zostáva v platnosti aj dnes po takmer 25 rokoch od tejto rýchlej a zjavne iba dočasnej úpravy socialistického zákona, ktorý bol jedným z najväčších tŕňov v oku lídrom zmien v novembri 1989.

Všetky zmeny zákonov po novembri 1989 boli zrejme vedené dobrými úmyslami, ale zrejme boli v mnohých aspektoch alebo cielene riešené iba na čo najskoršie prevedenie štátneho majetku cirkvám a pôvodným vlastníkom alebo boli vtedajší zákonodarcovia veľmi naivní, keď chceli spoločenské vlastníctvo nahradiť spoločenským uvedomením súkromných vlastníkov.

Pôsobenie vedúcej úlohy Komunistickej strany nielen v politickom živote, ale aj vo všetkých stupňoch správy vecí verejných sme nahradili demokratickým prenesením správy vecí verejných do rúk občana prostredníctvom demokraticky volených zástupcov. Zabudli sme však na vytvorenie systému účinnej kontroly a na to nadväzujúcu štruktúru sankcií pre prípady zneužitia výkonu volenej alebo politickej funkcie. Na druhej strane obyčajný, resp. radový občan je iným systémom sankcií, presnejšie trestov gniavený stále viac a viac, a to často aj za prípady, ktoré sú spôsobené práve neplnením si povinností volených funkcionárov.

No a práve tento aspekt, resp. takpovediac "vedľajší produkt" nedokončeného procesu odluky cirkví od štátu, začatého už v 23.1. 1990 bol mojim hlavným impulzom. Práve v tom období marec až apríl 2014 mi bolo písomne potvrdené to, čo v podstate všetci vieme, len si to možno do dôsledkov neuvedomujeme. Konkrétne to, že v podstate neexistuje zodpovednosť za pochybenie volených funkcionárov, nech by to bolo akékoľvek pochybenie.

Keďže zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z októbra 1990 je jeden z tých, ktoré boli súčasťou intenzívnych zmien v právnom poriadku SR po novembri 1989 a jeho naplnenie v praxi vytvára priestor pre nie celkom korektné, ale najmä pre beztrestné zneužívanie volených funkcií aj zo strany reštituentov pri presadzovaní ich záujmov voči podnikajúcemu alebo zamestnanému obyčajnému/radovému občanovi, tak som sa rozhodol spojiť dve v podstate aj tak prepojené agendy a akceptoval som návrh na otvorenie témy dokončenia procesu z roku 1990 pre odluku cirkví od štátu s témou nedostatkov v naivne demokratických zákonoch z toho istého obdobia.

Preto som prijal návrh a zhostil som sa úlohy predsedu petičného výboru petície za referendum pre dokončenie procesu odluky cirkví od štátu a zároveň som pripravil a aj podal do Národnej rady SR petíciu za zmenu dvoch zákonov SR a odstránenie nedostatkov vo vzťahu na zodpovednosť volených funkcionárov - poslancov obecných zastupiteľstiev. Vývoj v petícii za zmenu zákonov môžete sledovať aj na tejto stránke v sekcii "Petícia za zmenu zákonov"