Súvisiace zákony

8. 8. 2014

V oslovení všetkých registrovaných cirkví a niektorých zástupcov štátnu (pozri príslušnú záložku v sekcii "Východiská petície" ) boli vymedzené ustanovenia viacerých zákonov, ktoré viedli členov petičného výboru k tomu, aby sa pustili do náročného procesu dokončenia niečoho po 25 rokoch.

Niečoho, čo naviac sami členovia PV nespustili a ani v tom neboli aktívne účastní. Iba sú rovnako, ako množstvo iných občanov SR s nedokončením procesu odluky cirkví od štátu dlhodobo konfrontovaní.

Pri vymedzení cieľov petície v oslovovacom liste sa Petičný výbor odkazoval najmä na nasledovné zákony :

>  Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou

Zákon o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam

> Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd

Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov

V ďalších krokoch v rámci vývoja petície a pri presadzovaní jej cieľov bude samozrejme potrebné pracovať aj s množstvom iných zákonov SR.

Presnejšie zrejme so všetkými, pretože proces odluky cirkví od štátu síce po jeho spustení v roku 1990 nebol síce v slovenskom právnom priestore počas 25 rokov dokončený, ale do uplatňovania nedokončeného systému odluky cirkví od štátu zasiahli viaceré medzinárodné zmluvy aj s dopadom na tie zákony SR, ktoré aj s procesom odluky cirkví od štátu veľmi úzko súvisia.

Preto sa budeme snažiť v každom významovo dôležitom príspevku vymedziť jednoznačný odkaz na súvisiace zákony SR.